Visitatie medisch specialisten

Om de inbreng van huisartsen in het visitatietraject goed te laten verlopen is er in overleg met het MSB en de huisartsenkring Twente de volgende procedure afgesproken:

1. Vakgroep meldt de geplande visitatie aan het Medisch Staf Bestuur (MSB) 3 maanden vooraf gaande aan de geplande visitatiedatum. De vakgroep levert de vragen voor de door hun te houden enquête aan en vermeldt op welke datum de visitatiecommissie hoeveel huisartsen willen spreken. Er bestaat een standaard format van een vragenlijst, welke aangepast kan worden na aanleiding van de wensen en eisen van de vakgroep en visitatiecommissie.

2. Het MSB informeert de medisch coördinator eerste tweede lijn (mc) over de geplande visitatie.

3. De mc draagt zorg dat de enquête voor de huisartsen digitaal onder alle huisartsen in het adherentie gebied verspreid wordt. Dit zal gebeuren in een vast herkenbaar format waarbij het beantwoorden laagdrempelig en eenvoudig is.

4. De mc benadert huisartsen om de visitatie bij te wonen. Deze huisartsen worden vooraf geïnformeerd over de feedback die uit de enquête is gekomen om zo een gewogen mening te kunnen inbrengen tijdens het gesprek met de visitatie commissie.

5. De vakgroep geeft feedback op de input die zij hebben ontvangen vanuit de huisartsen aan de mc, die zorg draagt voor feedback naar de huisartsen.

Aanmelden visitatie: msb@mst.nl