28 juni 2019

banner_nieuwsbrief_tdl

nieuwsbrief 28 juni 2019

jaargang 8 nummer 6

 

Tussen de Lijnen Aktueel is de digitale nieuwsbrief voor medisch specialisten en huisartsen werkzaam in Medisch Spectrum Twente en haar adherentiegebied.

 

 

vink

Heel Twente Stopt van Start!

Met dit gezamenlijke initiatief van de Twentse huisartsen, apothekers, verloskundigen en ziekenhuizen willen we:

·

meer aandacht voor het stoppen met roken advies bij de rokende patiënt in de spreekkamer, zonder dat dit veel tijd kost

·

Ondersteuning van de arts in de begeleiding bij het stoppen met roken

·

De patiënt bekend maken met de mogelijkheden van ondersteuning bij stoppen met roken in Twente

THOON ondersteunt huisartsen met flyers, posters, spreekuurkaarten, informatie voor het wachtkamerscherm én een nieuwe verwijsmogelijkheid. Medisch specialisten in MST kunnen ook rekenen op een zakkaartje, flyers en ondersteuning door informatie op wachtkamerschermen en de website van MST.

vink

MST goed op weg naar nóg beter

Medisch Spectrum Twente (MST) schrijft weer zwarte cijfers. Het jaar 2018 werd afgesloten met een netto winst van 4,8 miljoen euro. MST is hiermee goed op de weg terug na twee jaren van aanzienlijke verliezen.
Het rendementsprogramma dat hiervoor zorgt bestaat uit een combinatie van kostenverlagingen en ingrepen in de processen binnen het ziekenhuis die tegelijkertijd zorgen voor betere patiëntenzorg. Een aantal verbeteringen hebben al resultaat opgeleverd, andere beginnen nu hun vruchten af te werpen. Ook in 2019 en 2020 gaan deze verbeteringen door. Dat is ook nodig om de stijgende lijn vast te houden. MST heeft als topklinisch ziekenhuis een belangrijke functie voor een grote regio te vervullen: de ambities waarmaken om laagcomplexe zorg dichtbij als het kan en hoogcomplexe zorg verder weg te bieden. Daarvoor zullen aanzienlijke investeringen noodzakelijk zijn. Bestuurder Eric Rikkert: “Als wij de begroting voor 2019 van 7 miljoen euro weten te realiseren, is er weer ruimte voor belangrijke investeringen waaronder een nieuw Elektronisch Patiëntendossier (EPD).”

Bestuursvoorzitter Sophia de Rooij is trots op de medewerkers van MST vanwege hun bijdrage aan deze enorme resultaatverbetering: “Van onze medewerkers is veel gevraagd. Zij hebben grote offers gebracht. Onderdeel van het rendementsprogramma was dat het aantal medewerkers fors moest worden teruggebracht. Hoewel het grootste deel van deze reorganisatie bestond uit zogenoemd natuurlijk verloop, heeft dat natuurlijk zijn weerslag op de organisatie. Onze mensen verdienen een groot compliment, ook omdat er vanuit de organisatie zelf goede suggesties zijn aangedragen om efficiënter te werken. Soms kun je door een simpele verandering veel geld of tijd besparen.”

Elektronisch Patiëntendossier
Een up-to-date EPD is zo belangrijk vanwege de mogelijkheden die dit biedt om patiëntgegevens uit te wisselen met andere zorgpartners binnen en buiten de regio. Dat netwerk van zorgverleners rond de patiënt is heel uitgebreid vanwege de vele samenwerkingen die MST heeft - met andere ziekenhuizen en instituten, en vooral ook dicht bij huis met huisartsen en thuiszorgorganisaties. De zorg begint en eindigt niet in het ziekenhuis: een goede samenwerking is dus essentieel voor de beste zorg voor de Twentse patiënt - nu en in de toekomst. Het jaarverslag 2018 van MST is gepubliceerd op de website van MST.

vink

Update ECMS – nu ook beschikbaar voor Orthopedie

Vanaf 1 juli is het mogelijk om ook een ECMS aan te vragen voor Orthopedie, zowel voor e-consultatie als voor fysieke consultatie. In de handleiding vindt u suggesties voor patiënten die geschikt zouden zijn voor ECMS bij Orthopedie. Eventuele röntgendiagnostiek en echo-onderzoek dienen bij het eerstelijns diagnostisch centrum in MST gemaakt te zijn!

ECMS is vanaf 1 juli beschikbaar voor Interne geneeskunde, Neurologie, Reumatologie, MDL en Cardiologie en Orthopedie. Denkt u bij het insturen voor een ECMS goed aan de aan te leveren informatie zoals bijvoorbeeld het laboratoriumonderzoek. (zie hiervoor de handleiding).

vink

Oxycodon

Vanuit verschillende kanten is aandacht voor het problematisch gebruik van oxycodon. De meerderheid van de voorschriften komen uit het ziekenhuis. De pijnscores moeten immers in orde zijn, voordat een patiënt mag worden ontslagen. De algemene opinie is dat deze voorschriften leiden tot chronisch gebruik. Onderzoek in een aantal clusters van apotheken en huisartsen in de regio heeft echter laten zien dat bij chronische gebruikers het de huisarts is die oxycodon initieert. Nadere analyse laat dan ook nog zien dat de eerste voorschriften zijn voor indicaties, die in de regel niet in aanmerking komen voor opiaten. Wellicht goed om binnenkort een FTO aan dit onderwerp te besteden en kritisch te kijken naar het voorschrijfgedrag binnen uw FTO groep. De aangepaste NHG richtlijn M106 Pijn is daarbij een goed hulpmiddel. Bij ontslag uit het ziekenhuis met opiaten is het belangrijk om de aantallen op recept niet te groot te laten zijn en te beperken tot maximaal 5-7 dagen pijnstilling. Indien de patiënt daar niet mee uitkomt, zal er een nieuw recept moeten worden aangevraagd.

vink

Verzoek tot toesturen medicatieoverzicht

Vanuit MST wordt bij opname de medicatie opgevraagd via het LSP. Dat gaat al in veel gevallen goed, maar met name bij baxter patiënten wil het Medicatiepunt de innametijden in het ziekenhuis aanpassen aan wat de patiënt thuis gebruikt. Die gegevens zijn niet via het LSP op te vragen. Vriendelijk verzoek aan apotheken om een toedienlijst mee te sturen. Hetzelfde geldt voor patiënten die vanuit een instelling komen. Ook daarvoor is het LSP niet toereikend om voldoende informatie bij opname te verkrijgen. Het spreekt vanzelf dat als patiënt inmiddels toestemming heeft gegeven voor het LSP er niet opnieuw een toestemmingsformulier hoeft te worden opgevraagd.

vink

WDH-MST nascholingsreis 2020

Van 16 t/m 20 september 2020 zal de twee jaarlijkse nascholing huisartsen - medisch specialisten MST plaatsvinden, deze keer in de streek Apulië (Puglia) in Italië. Er zal een mooi programma worden voorbereid. Overleg alvast wie er van uw HAGRO en vakgroep mee zal gaan en blokkeer de data in uw agenda. De inschrijving zal vanaf 16 januari 2020 digitaal mogelijk zijn.

vink

Nieuwe app en website Tussen de Lijnen: oktober 2019

Het heeft even (te lang) geduurd maar er wordt gewerkt aan het implementeren van de nieuwe app en website Tussen de Lijnen, achter een inlogcode, per oktober 2019. De komende maanden zal Phidoc worden ingericht voor MST en de omgeving. Het is van belang dat de rechtstreekse communicatie tussen huisarts en specialist sneller en dus efficiënter zal kunnen plaats vinden. Hiervoor is het van belang dat de intercollegiale (liefst werk-) 06 nummers van een ieder bekend zijn. De voorkeurstijden van overleg en de afwezigheden kunnen aangegeven worden, ook zal het mogelijk zijn om de waarnemers aan te geven in geval van afwezigheid. Het goed invullen van deze gegevens is van essentieel belang dus vragen we van een ieder dit te gaan doen zodra de applicatie beschikbaar is. Vooraf kan bij de inrichting ook al het een en ander worden ingevuld door het implementatie team. U krijgt de komende maanden nog het verzoek om hiervoor informatie aan te leveren.

vink

Aanvragen via ZorgDomein bij LabMicTA

Sinds 17 juni kunnen eerstelijns aanvragers via ZorgDomein digitaal infectieziekten diagnostiek aanvragen bij LabMicTA. Alle inzendende huisartsen hebben hierover op 24 mei een brief ontvangen. Als er onderzoek wordt aangevraagd via ZorgDomein, moet altijd het geprinte patiëntbericht aan de afnameset met patiëntmateriaal toegevoegd worden. Een uitgebreide handleiding over de werkwijze digitaal aanvragen in ZorgDomein kunt u vinden op de website van LabMicTA. Daarnaast blijft LabMicTA natuurlijk ook de mogelijkheid bieden om op de gebruikelijke manier onderzoek aan te vragen.

vink

Medische verklaring annuleringsverzekering

Het komt regelmatig voor dat een patiënt vraagt om een medische verklaring bij het annuleren van een reis. Geef de patiënt altijd het advies om gewoon door te geven aan de annuleringsverzekering dat om gezondheidsredenen de geplande vakantie moet worden geannuleerd. Dat doet men nooit voor zijn plezier, een reis annuleren. Wil men een brief met redenen kan na een getekende toestemming van patiënt de verzekeraar een verzoek bij de behandelende dokter indienen (dit kost de verzekering overigens geld). In de praktijk krijgen we zelden deze verzoeken van de verzekeraar.

vink

Nieuwe specialisten stellen zich voor

Angelique Poot, sinds maart 2019 dermatoloog in MST, stelt zich uitgebreid voor op de website Tussen de Lijnen. Gynaecoloog Marloes Maassen werkt al sinds september 2018 in MST, eerst als chef de clinique en vanaf 1 juli is zij als vast staflid werkzaam als algemeen gynaecoloog. Ook zij stelt zich voor, net als chirurg Sander van Stigt die ook al wat langer als fellow in MST werkt. Per 1 juli treedt hij toe tot de vakgroep Chirurgie. Deze jonge medisch specialisten kijken uit naar een prettige samenwerking en zijn laagdrempelig te bereiken voor vragen of overleg.

vink

Werkafspraken herhaalservice

De werkafspraken tussen specialisten en apotheken rond de herhaalservice zijn inmiddels vastgelegd en te vinden op de website Tussen de Lijnen. We streven naar een convenant tussen MST en regionale apothekers om de administratieve last rond herhaalreceptuur te verminderen en de therapietrouw te verbeteren. Wordt vervolgd!

vink

Leuke en nuttige zomerborrel

Het was bijzonder leuk om zo velen van jullie vorige week donderdag bij eetcafe de Buren in Boekelo te ontmoeten. We hebben het heel zinvol ervaren om van zoveel Hagro’s, vakgroepen en apothekersverenigingen vertegenwoordigers te kunnen spreken. Je ziet dat dit contact meteen leidt tot interessante mogelijkheden voor samenwerking en uitwisseling van kennis. Wij willen dit tweemaal per jaar blijven continueren en proberen lang van tevoren de datum vast te stellen, die in ieder geval niet conflicteert met nascholing voor de eerste lijn. Wij hopen dat ook de deelnemers het zinvol hebben gevonden en deze momenten onder collega’s zullen promoten. De volgende borrel is op 12 december 2019 in MST, om 17.30 uur (zie ook agenda).

vink

Mogelijkheid plaatsing op observatiebedden in MST gebied

In het MST-gebied is er sinds april de mogelijkheid tot plaatsing op observatiebedden naast ELV- en crisisbedden. Dit is een pilot voor 1 jaar. Sinds de mogelijkheid tot plaatsing op een ELV-bed blijkt dat patiënten hier vaak niet op de goede plek liggen. De bedoeling van een ELV-bed is dat de patiënten uiteindelijk weer terug kunnen naar hun eigen thuissituatie. Dit blijkt echter heel vaak niet meer mogelijk. Ook voor de verwijzer is het vaak niet duidelijk of iemand uiteindelijk terug kan naar huis. Om te voorkomen dat patiënten nu verkeerd geplaatst worden is het observatiebed bedacht. Hier worden mensen in 12 werkdagen uitgebreid onderzocht op allerlei functies en zo mogelijk intensief behandeld, om te kijken wat haalbaar is. Lijkt het haalbaar dat ze weer naar huis kunnen dan worden ze op een ELV-bed geplaatst (vaak hetzelfde bed met een ander label). Is dat niet zo, dan wordt een WLZ-indicatie aangevraagd bij het CIZ en bij toekenning gaan patiënten naar hun uiteindelijke woonplek. Het is een pilot voor 1 jaar met in totaal 6 plaatsen verdeeld over zowel Liberein, Livio en de Posten (per locatie 2 bedden). De andere VVT-instellingen doen vooralsnog niet mee.

Wat houdt dit praktisch in voor de huisarts in het MST gebied? Indien iemand al een WLZ indicatie heeft dan kun je die persoon via de ZSE alleen op een crisisbed plaatsen. Heeft iemand geen WLZ indicatie en ben je zeker dat iemand uiteindelijk weer terug kan naar huis dan vraag je via de ZSE een ELV-bed aan. Heeft iemand geen WLZ indicatie of weet je het niet en weet je ook niet of die persoon uiteindelijk weer naar huis kan dan vraag je via de ZSE een observatiebed aan. Aangezien het een pilot is zal je wel de vraag gesteld worden waar je iemand naar toe had verwezen als er geen observatiebed was geweest. Wij hopen dat op deze manier mensen sneller op de juiste plek terecht komen. Jeanette Silvius, bestuurder huisartsenkring Twente en lid projectgroep observatiebedden MST-gebied.

vink

Openingstijden Medlon in de zomer

Van 15 juli t/m 23 augustus 2019 gelden bij Medlon aangepaste openingstijden voor de locaties bloedafname. Let op: in Medisch Centrum Almelo gaan de aangepaste openingstijden! Bovendien gelden er in Haaksbergen en Neede andere weken. Kijk daarom voor u ons bezoekt naar de actuele openingstijden. Medlon wenst u een mooie zomer!

dummy

vink

Agenda

Datum 2019

Onderwerp

Tijd/Locatie

4 juli

Medische Publieksacademie Twente
Kanker op hoge leeftijd: Moet alles wat kan en kan alles wat ‘moet’?

Auditorium MST,
18.00 - 21.45 uur

26 september

Symposium Ketenzorg voor kwetsbare zwangeren in Twente, waar zit de kracht? Door: POP poli’s MST en ZGT i.s.m. VSV Twente, accreditatie aangevraagd

ZGT Almelo,
16.00 – 21.30 uur

12 december

Voordracht P. van Dessel onderwerp: “Cardiologie en antistolling” tot 18.15 uur, aansluitend eindejaarsborrel voor huisartsen, apothekers en medisch specialisten van MST

MST Enschede,
17.30 uur

Voor meer agenda info kijk hier

Doorlopend: kijken in de keuken...

Om de samenwerking tussen eerste en tweede lijn te verbeteren en het verzorgen van onderwijs goed te laten aansluiten bij de leerwensen van huisartsen nodigen Reumacentrum Twente, Orthopedie en de kinderartsen van MST in samenwerking met de WDH, je uit een dagje samen op te trekken. De ingrediënten van dit leuke programma!

Communicatie bij donatie