werkafspraken Wachtlijsten MST

Procedure transmuraal veilig incidenten melden, analyseren en herstellen : VIM+

Inleiding

Binnen de organisatie van het MST en de (meeste) huisartsenpraktijken is VIM een bekende procedure om te werken aan veiligheid en kwaliteit van gebruikelijke zorg. Transmuraal blijven incidenten vaak liggen door het ontbreken van een goede weg om iets te doen de waargenomen feiten. Omdat transmurale afstemming van incidenten de veiligheid en kwaliteit van gezamenlijke patiëntenzorg verhoogt wordt u (huisarts en medisch specialist) uitgenodigd transmurale (bijna) incidenten te melden. De commissie die naar deze incidenten kijkt garandeert veilige en vertrouwelijke behandeling van de meldingen.

Commissie VIM+

Voor VIM+ meldingen wordt Centrale VIM commissie (C VIM) MST aangevuld met Bettina van Steenis, huisarts

Afhankelijk van het aantal meldingen en de ernst van de meldingen wordt de vergaderfrequentie van deze commissie vastgesteld.

Definities

Een transmuraal incident:
Elke onbedoelde gebeurtenis op het raakvlak van de eerste en tweede lijn die de patiënt bereikt heeft en die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden.

Een transmuraal bijna-incident:
Elke onbedoelde gebeurtenis op het raakvlak van de eerste en tweede lijn met kans op letsel aan de patiënt die werd opgemerkt en gecorrigeerd voordat deze de patiënt kon bereiken.

Patiëntveilig:
Het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) aan de patiënt toegebrachte schade die is ontstaan door het niet volgens de professionele standaard handelen van hulpverleners en/of door een tekortkoming van het zorgsysteem.

Veilig:

De melder kan met een veilig gevoel melden wat er misgaat, zonder dat dit leidt tot individuele maalregelen. Door incidenten niet persoonsgebonden maar systeem gebonden te benaderen kunnen medewerkers veilig leren. Dit moet leiden tot een cultuur waarin melden en bespreken van incidenten vanzelfsprekend wordt.

Afspraken

Waar gaat het wel over?

o

Alle kleine en grote (bijna-)incidenten die de patiënten zouden kunnen raken.

o

Op het raakvlak van ziekenhuis-, huisartsenzorg binnen en buiten kantooruren.

Waar gaat het niet over?

o

Calamiteiten (ernstig letsel of dodelijk gevolg).

o

Klachten van patiënten over zorgverleners.

o

Persoonlijke feedback tussen zorgverleners.

Privacy

o

Omdat de melding via de website niet over een beveiligde lijn loopt dienen geen herleidbare patiëntengegevens verzonden te worden.

Daar waar nodig wordt in nader contact tussen melder en commissie aanvullende informatie verstrekt.

Procedure

Nadat er een melding is gedaan, stuurt de medisch coördinator de melding door aan de commissieleden. De commissieleden bespreken de melding en nemen contact op met de melder. De commissie bepaalt wat er met de melding wordt gedaan, n.a.v. de inhoud van de melding.

Melden?

Wilt u een ( bijna ) incident melden? Vult u dan dit formulier in.