werkafspraken Wachtlijsten MST

Jaarverslag projectjaar 1 juni 2011-2012

Inleiding

Op 1-7-2011 is de medisch coördinator eerste tweede lijn aangesteld.

In de functieomschrijving stonden de volgende doelen en verantwoordelijkheden;

1 Zorgdragen voor efficiënte en effectieve communicatie 1-2de lijn

2 Verbeteren van contacten en werkrelatie tussen de medische professionals MST en adherentiegebied

3 Bijdrage aan ontschotting van zorg, initiatief tot transmurale samenwerking en toezicht houden op samenwerkingsafspraken

4 Afstemming zoeken met andere relevante organisaties zoals patiënten belangen

5 Opstellen en uitvoeren samenwerkingsplan en platform eerste tweede lijn

6 Bijdrage leveren aan ondersteunende communicatiemiddelen ten behoeve van effectievere communicatie.

Aan het eide van het eerste project jaar is een start gegeven aan de punten genoemd in de opdracht. Een overzicht van de werkzaamheden, activiteiten ten behoeve van punt 1,2,3, 5 6 kunt u lezen op de website http://www.tussendelijnen.nl

waar de uitvoering van deze punten te lezen vallen. Afstemming met patiënten belangen heeft slechts 1 maal aandacht gehad door middel van een gesprek met de belangenorganisatie.

Uitvoering

Na een inventarisatie van de problemen tussen de eerste en tweede lijn is veel aandacht gegeven aan de communicatie. Zowel de hardware als de software heeft aandacht gehad. Met hardware wordt bedoeld de organisatie van communiceren. Dit heeft geresulteerd in een andere overlegstructuur tussen huisartsen en specialisten ( MSB ), tot een website, een nieuwsbrief, emailcontact mogelijkheden tussen ziekenhuis PR en huisartsen, een up to date telefoonlijst voor intercollegiale contacten tussen huisartsen en medisch specialisten.

Met de software wordt bedoeld dat er aandacht is geweest voor de klacht dat men elkaar niet meer kent. Dit heeft geleid tot 2 maal een sociale ontmoeting en een gezamenlijke cursus ( september 2012 Turkije)met de eerste en tweede lijn. Er heeft overleg plaatsgevonden over diverse lopende aandachtgebieden vanuit het MST zoals diagnostisch centrum, poli Losser, elektronisch voorschrijven. Mijn taak is vaak geweest de juiste mensen met elkaar in verbinding brengen.

Hiermee is een start gemaakt met de punten 1,2,en 6 in de functieomschrijving.

Op medisch inhoudelijk gebied zijn bestaande werkafspraken geïnventariseerd en gereviseerd. Zij zijn op de website geplaatst om ze zou continu ter beschikking te hebben van ieder. Er zijn initiatieven gestart om tot meer en nieuwe samenwerkingsafspraken te komen. Verder zijn de procedures voor huisartseninbreng in de visitatie verhelderd en verbeterd. Afspraken rond verantwoordelijkheid bij poliklinische patiënten hebben aandacht gehad en geleid tot een samenwerkingsafspraak. Bijdrage tot ontschotting is niet concreet gedaan, maar wel zijn er gesprekken geweest en staan gepland tussen RVB en huisartsenbestuur. Hiermee is aandacht gegeven aan punt 3.

Er is een commissie eerste tweede lijn geformeerd, die door de medisch coordinator regelmatig geraadpleegd wordt op informele wijze en waar 2 maal per jaar formeel overleg plaats vindt ( punt 5)

Aan punt 4 is weinig aandacht geschonken , behoudens 1 maal een gesprek aangezien het proiriteit lijkt dat je eerst de winkel op orde moet hebben voor je ook maar de suggestie geeft aan buitenstaanders iets te verkopen te hebben.

Beschouwing

Na een jaar weet met het MST gebruik weet te maken van de mogelijkheden die een medisch coördinator eerste tweede lijn kan bieden om mensen in contact te brengen, aandacht te geven aan zaken, en de juiste communicatiekanalen te gebruiken bij zaken tussen eerste en tweede lijn. Huisartsen doen dit minder.

Men vergeet snel wat de mogelijkheden zijn en vervalt snel in oude patronen. IDe medisch coordinator ziet dat ook als belangrijkste taak het komende jaar om de nu ingestelde zaken te doen beklijven, meer dan het ontplooien van nieuwe activiteiten.

Er zal aandacht zijn aan voortzetting van de sociale ontmoetingen, uitdiepen van de verbeterende communicatiemogelijkheden en medisch inhoudelijk proberen de werkafspraken aandacht te geven. Op dit punt moet een cultuuromslag plaats vinden dat niet vanuit het ziekenhuis instructies hoe te verwijzen en wat te doen met welke klacht op de huisartsen afkomen maar dat men in samenspraak de afspraken formuleert en implementeert. Voor de huisartsen geldt dat zij zich aan gemaakte afspraken dienen te houden en dat de implementatie van medisch inhoudelijke afspraken een voortdurend aandachtsgebied is.

Aandacht zal tevens zijn voor de communicatie mogelijkheden via Zorgnet Oost.

Verder lopen er een aantal projecten die voortdurende aandacht behoeven zoals medicatie overdracht en project nierschade Enschede, ontschotting, diagnostisch centrum.

Financiering eerste jaar

Begroting

€ 49.225

Uitgave

€ 48.151

·

Vergoeding werkzaamheden

€38606

·

Website

€ 4492

·

Nieuwsbrief en telefoonlijsten

€ 4134

·

Catering Borrel-vergadering

€ 919

Tijdsinvestering

Voor de functie staat met de huidige vergoeding een tijdsinvestering van 8 uur per week gedurende 40 weken per jaar begroot. Met nadruk is van belang gezien het gering aantal uren als coördinator te fungeren en trachten andere mensen op inhoud te mobiliseren.

Ondersteuning

Formeel is geen ondersteunding van deze functie geregeld. Er is in het afgelopen zeer regelmatig gebruik gemaakt van de ondersteuning van het secretariële bureau van het MSB en huisartsenkring, het bureau deskundigheidsbevordering huisartsen en PR afdeling MST. Als mc ben ik hen zeer dankbaar voor hun enthousiasme. Er bestaat geen noodzaak tot formalisering van deze ondersteuning maar zou in de toekomst een aandachtspunt kunnen zijn in het beleid.

Tot slot

Ik heb de functie medisch coördinator eerste tweede lijn het eerste projectjaar met erg veen plezier en enthousiasme uitgevoerd,. Ik heb veel ondersteuning ondervonden van degenen in de bovenstaande alinea genoemd en van Karin Leferink, beleidsadviseur MSB.

Het project is door het MSB/RVB/huisartsenkring positief beoordeeld en zal doorgang vinden

Anja van Kempen

9-8-2012